«ზენიტ ფიტნეს»-ის მომსახურების ხელშეკრულება (საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულება)
1. ზოგადი დებულებები
1.1 წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ინდივიდუალური მეწარმე ტატიანა შამოვას (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 302267776, ელ-ფოსტა: wellnesszenith@gmail.com , იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, მცხეთის ქ. N5, ტელეფონი: +99598017575), შემდგომში წოდებული როგორც «ზენიტ ფიტნესი», საჯარო შეთავაზებას (შემდგომში „საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულება“ ან „საჯარო შეთავაზება“ ან „ხელშეკრულება“) და შეიცავს zenithfitness.ge -ს ვებ-გვერდზე მომსახურების ჩამონათვალში მითითებული სპორტული, მასაჟის, ესთეთიკურიდა სხვა მომსახურების გაწევის ყველა აუცილებელ პირობას მოქმედი განრიგის შესაბამისად ნებისმიერ პირისთვის, შემდგომში წოდებული როგორც «კლიენტი», აგრეთვე მითითებული მომსახურების მიღების პროცესში «ზენიტ ფიტნესი»-ს და კლიენტის უფლება-მოვალეობებს. მომსახურების ჩამონათვალი და განრიგი წარმოადგენს ხელშეკრულების დანართებს.
1.2 ხელშეკრულება წარმოადგენს საჯარო შეთავაზება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 329-ე მუხლის შესაბამისად. ამასთან დაკავშირებით, «ზენიტ ფიტნესი» გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე საჯარო შეთავაზების ტექსტი და მის პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, თავი შეიკავოთ წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმებისგან.
1.3 წინამდებარე საჯარო შეთავაზების მიღებით, ფიზიკური პირი ხდება კლიენტი, ხოლო «ზენიტ ფიტნესი» და კლიენტი ერთად ხდებიან წინამდებარე საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულების მხარეები. წინამდებარე შეთავაზების აქცეპტად ითვლება კლიენტის მიერ პირველი მომსახურების გადახდა ან რეცფციონზე .

2. მომსახურების გაწევის წესი
2.1 მომსახურების ჩამონათვალი, მათი აღწერა, მიწოდების პირობები, მომსახურების შეთავაზების მოქმედების ვადა და მომსახურების ღირებულება (ინდივიდუალური და კორპორატიული) მტკიცდება «ზენიტ ფიტნესი»-ს მიერ მომსახურების ჩამონათვალში. მომსახურების ჩამონათვალი განთავსებულია «ზენიტ ფიტნესი»-ის საინფორმაციო დაფაზე, zenithfitness.ge-ს ვებ-გვერდზე და აპლიკაციაში zenithfitness. კლიენტს უფლება აქვს გამოიყენოს «ზენიტ ფიტნესი»-ს მომსახურების ჩამონათვალში მითითებული ნებისმიერი მომსახურება წინამდებარე საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულებაში მითითებული პირობებით.
2.2 კლიენტი ვალდებულია ისარგებლოს მომსახურებით იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც გადახდილი იყო მის მიერ. მის ეს ვადა არ ექვემდებარება გაგრძელებას, ხოლო გამოუყენებელი მომსახურების ღირებულება არ უბრუნდება კლიენტს, თუ მხარეებს შორის სხვა რამ არ არის შეთანხმებული.
2.3 მომსახურება ხორციელდება ინდივიდუალური გაკვეთილების და ინდივიდუალური პროცედურების განრიგის (შემდგომში „განრიგი“) შესაბამისად, რომელსაც ამტკიცებს «ზენიტ ფიტნესი». განრიგი საჯაროა და განთავსებულია «ზენიტ ფიტნეს»-ის საინფორმაციო დაფაზე, «ზენიტ ფიტნეს»-ის ვებ-გვერდზე: zenithfitness.ge ან აპლიკაციაში zenithfitness.
2.4 მომსახურების გაწევის დრო და ადგილი განისაზღვრება განრიგში.
2.5 «ზენიტ ფიტნეს»-ის სამუშაო საათები: სამუშაო დღეებში 08:00 საათიდან 22:00 საათამდე, შაბათ-კვირას და სადღესასწაულო დღეებში 10:00 საათიდან 21:00 საათამდე. «ზენიტ ფიტნესს»-ში შესვლა წყდება «ზენიტ ფიტნეს»-ის დახურვამდე 1 საათით ადრე.
2.6 «ზენიტ ფიტნეს»-ს უფლება აქვს შეცვალოს სამუშაო საათები. «ზენიტ ფიტნეს»-ს მუშაობის საათებში ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია «ზენიტ ფიტნეს»-ის საინფორმაციო დაფაზე, «ზენიტ ფიტნეს»-ის ვებ-გვერდზე: zenithfitness.ge ან აპლიკაციაში zenithfitness.

3. მხარეთა უფლებება-მოვალეობები:
3.1 «ზენიტ ფიტნესი» კისრულობს ვალდებულებას:
3.1.1 აცნობოს კლიენტებს «ზენიტ ფიტნეს»-ის აქტუალური მომსახურების ჩამონათვალისა და ვარჯიშების განრიგის შესახებ ხელშეკრულების 2.1 პუნქტში განსაზღვრული წესით.
3.1.2 მოახდინოს მომსახურების გაწევა იმ მოცულობით და პირობებით, როგორც ეს განსაზღვრულია მომსახურების ჩამონათვალში, ვარჯიშების განრიგის შესაბამისად.
3.1.3 უზრუნველყოს სპორტული და სხვა სახის აღჭურვილობისა და ინვენტარის, ასევე დამხმარე აღჭურვილობის გამართული ფუნქციონირება «ზენიტ ფიტნეს»-ის შენობაში «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტებისთვის.
3.1.4 მომსახურების გაწევისას კლიენტს მისცეს შესაძლებლობა გამოიყენოს გასახდელები, საშხაპეები, ინდივიდუალური კარადები გასახდელებში ნივთების შესანახად.
3.1.5 უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულების სხვა პირობების სათანადო შესრულება;
3.2 «ზენიტ ფიტნეს»-ს უფლება აქვს:
3.2.1 განსაზღვროს მომსახურების ჩამონათვალი და დაადგინოს მომსახურებების ღირებულება.
3.2.2 ჩართოს მესამე მხარეები მომსახურებების გასაწევად, კლიენტის წინაშე ვალდებულების დაცვით.
3.2.3 საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში, რომელიც მოხდა არა «ზენიტ ფიტნეს»-ისბრალით და/ან ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ცალმხრივად შეზღუდოს «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტებისთვის მომსახურების მიწოდების მოცულობა და წესი ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე.
3.2.4 კლიენტის დამატებითი თანხმობის გარეშე გადასცეს თავისი უფლებები და მოვალეობები მესამე პირებს, იმ პირობით, რომ უფლებებისა და მოვალეობების ამგვარი გადაცემა არ გამოიწვევს წინამდებარე საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულების შესრულების გაუარესებას.
3.2.5 «ზენიტ ფიტნეს»-ის, თანამშრომლებისა და მისი კლიენტების ქონების დასაცავად, სამართალდარღვევების თავიდან ასაცილებლად, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, გაწეული მომსახურების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და «ზენიტ ფიტნეს»-ის, ტერიტორიაზე კლიენტების კანონიერი შესვლის კონტროლის მიზნით, «ზენიტ ფიტნეს»-ის, ტერიტორიაზე განათავსოს ფოტო, აუდიო და ვიდეო თვალთვალის ტექნიკური საშუალებები. «ზენიტ ფიტნესი» აკონტროლებს შენობის გარე პერიმეტრს და შესასვლელებს, სამუშაო ადგილებს ფოტო, ვიდეო თვალთვალის და აუდიო ჩაწერის სისტემების გამოყენებით.
3.2.5.1 კლიენტების საყურადღებოდ, «ზენიტ ფიტნესი» თვალსაჩინო ადგილას განათავსებს გამაფრთხილებელ ნიშნებს ფოტო, აუდიო და ვიდეო გადაღების შესახებ.
3.2.5.2 ამ უფლების გამოყენება არ არის დაკავშირებული კონკრეტული პირის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებასთან. ფოტოებზე, აუდიო, ვიდეო მასალებში ასახული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას უკანონო ქმედებების მტკიცებულებად.
3.2.5.3 აუცილებლობის შემთხვევაში, «ზენიტ ფიტნესი» შეუძლია ასევე განახორციელოს ფოტო, აუდიო და ვიდეო გადაღება კლიენტების მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, რის შესახებაც კლიენტი წინასწარ იქნება ინფორმირებული.
3.2.6 განაცხადოს უარი მომსახურებაზე, თუ კლიენტს არ აქვს საშვი (წინამდებარე ხელშეკრულების პუნქტი 3.3.9), იმ პირობით, რომ სხვაგვარად შეუძლებელია კლიენტის ვინაობის იდენტიფიცირება.
3.2.7 კლიენტის მიერ საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოითხოვოს დარღვევების აღმოფხვრა.
3.2.8 ისარგებლოს საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულებით, მისი დანართებითა და დამატებითი შეთანხმებებით, აგრეთვე «ზენიტ ფიტნეს»-ის წესებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.
3.3 «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტი კისრულობს ვალდებულებას:
3.3.1 გადაიხადოს მომსახურების ღირებულება საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულების წესით და პირობებით.
3.3.2 დაიცვან წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 პუნქტით და მისი ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული «ზენიტ ფიტნეს»-ის ზოგადი წესები;
3.3.3 ვარჯიშების დროს მკაცრად დაიცვას მწვრთნელის ან ინსტრუქტორის მითითებები, დაიცვას მწვრთნელის ან ინსტრუქტორის რეკომენდაციები ვარჯიშების ინტენსივობის ხანგრძლივობის შესახებ.
3.3.4 18 წლამდე ასაკის კლიენტებისთვის მომსახურების მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის ნებართვით და მხოლოდ მწვრთნელის ან ინსტრუქტორის მონაწილეობით.
3.3.5 დაესწროს ჯგუფურ/ინდივიდუალურ გაკვეთილებს განრიგის მიხედვით. 10 წუთზე მეტი ხნით დაგვიანების შემთხვევაში ინსტრუქტორს ან მწვრთნელს უფლება აქვს არ დაუშვას კლიენტი გაკვეთილზე.
3.3.6 არ გადასცეს ინდივიდუალური კარადების გასაღებები, «ზენიტ ფიტნეს»-ის საშვი და «ზენიტ ფიტნესი» სხვა ქონება მესამე პირებს.
3.3.7 დროულად წერილობითი ფორმით აცნობოს «ზენიტ ფიტნეს»-ს თავისი დაავადებების (მათ შორის ფარული დაავადებების შესახებ) ან ნებისმიერი სამედიცინო უკუჩვენებების შესახებ, რომლებიც ხელს უშლის მომსახურების მიღებაში, ასევე შეატყობინოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ (ორსულობის ჩათვლით), გართულებების, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ა.შ. მომსახურების მიღების დროს ან მის შემდეგ.
3.3.8 «ზენიტ ფიტნესს»-ში ყოფნისას შეინახოს საკუთარი ნივთები (სამკაულები, ძვირფასეულობები, გასაღებები, საათები, ტელეფონები, კომპიუტერები, ფული, ძვირადღირებული ნივთები, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები და ა.შ.) ინდივიდუალურ კარადებში, ხოლო «ზენიტ ფიტნესი»-დან გასვლისას გაათავისუფლოს ინდივიდუალური კარადები შენახული ნივთებისგან და ჩააბაროს გასაღები.
3.3.9 «ზენიტ ფიტნეს»-ის საშვის მისაღებად და მომსახურების მისაღებად კლიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი აუცილებელი პერსონალური მონაცემები: სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, კლიენტის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის რეკვიზიტები, ბიომეტრიული მონაცემები (ფოტო).
3.3.10 დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს «ზენიტ ფიტნეს»-ის პერსონალურ მონაცემებში ცვლილების შესახებ ან ნებისმიერი ისეთი გარემოების შესახებ, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, მათ შორის, და არა მხოლოდ, იდენტიფიკაციის საშუალებების ცვლილებება/დაკარგვა, ინდივიდუალური კარადების გასაღებების დაკარგვა ან «ზენიტ ფიტნეს»-ის მიერ დროებით მფლობელობაში/სარგებლობაში გადაცემული ნივთის დაკარგვა და დაზიანება.
3.3.11 გააუქმოს ან გადაიტანოს ანაზღაურებული მომსახურება, მისი გაწევის დრომდე არაუგვიანეს 12 (თორმეტი) საათით ადრე «ზენიტ ფიტნესი»-სთვის ამის შესახებ შეტყობინებით. ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, მომსახურების გაწევის დროის ცვლილება ან მომსახურებისთვის გადახდილი თანხის დაბრუნება არ განხორციელდება.
3.3.12. «ზენიტ ფიტნესი»-ს უფლება აქვს უარი თქვას მომსახურების გაწევაზე, თუ კლიენტი სისტემატურად რეგისტრირდება და არ მოდის მეცადინეობაზე (ზედიზედსამ ვიზიტზე მეტჯერ).
3.4 კლიენტს ეკრძალება:
3.4.1 შეაწუხოს «ზენიტ ფიტნეს»-ის სხვა ვიზიტორები, დაარღვიოს სისუფთავე და წესრიგი.
3.4.2 «ზენიტ ფიტნეს»-ის ტერიტორიაზე ყოფნა გარე ტანსაცმლით და ქუჩის ფეხსაცმლით.
3.4.3. «ზენიტ ფიტნესს»-ში მოსვლა, თუ კლიენტს აქვს დაავადების ნიშნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში «ზენიტ ფიტნეს»-ის უფლება აქვს დროებით შეაჩეროს კლიენტის «ზენიტ ფიტნესს»-ში ვიზიტი სრულ გამოჯანმრთელებამდე.
3.4.4 ჩაატაროს ინსტრუქტაჟი, მისცეს რეკომენდაციები ვარჯიშების შესახებ სხვა კლიენტებს და «ზენიტ ფიტნეს»-ის სხვა ვიზიტორებს.
3.4.5 სამსახურეობრივ და სხვა ტექნიკურ სათავსებში შესვლა, დამოუკიდებლად დაარეგულიროს ნებისმიერი საინჟინრო და ტექნიკური აღჭურვილობა «ზენიტ ფიტნეს»-ის პერსონალის სპეციალური ნებართვის გარეშე.
3.4.6 აწარმოოს «ზენიტ ფიტნეს»-ის ტერიტორიაზე სამეწარმეო ან სხვა საქმიანობა, რომელიც არ არის დაკავშირებული «ზენიტ ფიტნეს»-ის სერვისების მიღებასთან, «ზენიტ ფიტნეს»-ის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
3.4.7 «ზენიტ ფიტნეს»-ის დამატებითი წერილობითი თანხმობის გარეშე გადასცეს წინამდებარე საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები მესამე პირებს.
3.5 «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტს უფლება აქვს:
3.5.1 ისარგებლოს «ზენიტ ფიტნეს»-ის მომსახურებით, მიიღოს მონაწილეობა «ზენიტ ფიტნეს»-ის ღონისძიებებში სურვილისამებრ.
3.5.2 მომსახურების მისაღებად მიიღოს zenithfitness-ის აპლიკაციაზე წვდომა ან დარეგისტრირდეს საკუთარი საიდენტიფიკაციო მონაცემებით «ზენიტ ფიტნესს»-ში ან ვებ-გვერდზე zenithfitness.ge.
3.5.3 მიიღოს დახმარება, კონსულტაციები, ინსტრუქტაჟ ინსტრუქტორებისგან წარმოდგენილი მომსახურების საკითხებზე.

4. «ზენიტ ფიტნეს»-ის ზოგადი წესები:
4.1 ვარჯიშისთვის (მეცადინეობისთვის) უნდა გამოიცვალოთ ტანსაცმელი და ჩაიცვათ არჩეული ვარჯიშის შესაბამისი სამოსი და ფეხსაცმელი (სპორტდარბაზშია.შ.), ჩაიცვათ დახურული სპორტული ფეხსაცმელი მაქმანებით შემდეგი სახის ვარჯიშების დროს: ____
ზედა ტანი უნდა იყოს დახურული. ფიტნეს ზონებსა და დარბაზებში აკრძალულია შიპებიანი ფეხსაცმლით და ქუსლიანი ფეხსაცმლით ყოფნა. აკრძალულია ფეხშიშველი ვარჯიში, ვარჯიში ფლოსტებით, ჩუსტებით და სხვა მსგავსი ფეხსაცმელით, გარდა სპეციალური გაკვეთილებისა (მაგალითად, იოგა, ქორეოგრაფიული ვარჯიში). აკრძალულია «ზენიტ ფიტნეს»-ს გარეთ გასვლა გამოცვლილი სპორტული ფეხსაცმლით;
4.2 «ზენიტ ფიტნეს»-ს ტერიტორიაზე დაცული უნდა იყოს სიწყნარე და ქცევის ელემენტარული წესები. აკრძალულია ნებისმიერი საჯარო აქციები, რომელიც არ არის შეთანხმებული «ზენიტ ფიტნეს»-ის ადმინისტრაციასთან. საჯარო აქციების ქვეშ იგულისხმება სხვადასხვა ფლაერების გავრცელება, სარეკლამო აქციების ჩატარება პოლიტიკური ან სხვა კომერციული მიზნებისთვის;
4.3 «ზენიტ ფიტნესს»-ში გათვალისწინებულია თანამედროვე მუსიკალური აღჭურვილობის არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს მუსიკალურ აკომპანიმენტს სავარჯიშო ზონებში. «ზენიტ ფიტნესს»-ში მუსიკალური ნაწარმოებების არჩევას ახორციელებს ადმინისტრაცია.
4.4 «ზენიტ ფიტნესს»-ში ვიზიტისას კლიენტმა არ უნდა დატოვოს პირადი ნივთები და ტანსაცმელი უყურადღებოდ. მათ შესანახად უნდა გამოიყენოს კარადები გასახდელში.
4.5 «ზენიტ ფიტნეს»-ის ტერიტორიაზე აკრძალულია:
4.5.1 სავარჯიშო დარბაზებში ჩანთების შეტანა;
4.5.2 მოწევა «ზენიტ ფიტნეს»-ში შენობაში და ტერიტორიაზე;
4.5.3 ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან სხვა ტოქსიკური ინტოქსიკაციის მდგომარეობაში ყოფნა, აგრეთვე უშუალოდ «ზენიტ ფიტნეს»-ის ტერიტორიაზე ალკოჰოლური სასმელების, ნარკოტიკების და არასანქცირებული მედიკამენტების მიღება; ნებისმიერი ტიპის იარაღის შეტანა და შენახვა; «ზენიტ ფიტნეს»-ს უფლება აქვს ამ პირების მიმართ გამოიყენოს ზომები ვარჯიშებიდან დათხოვნის და «ზენიტ ფიტნეს»-ის ფარგლებს გარეთ გაყვანის სახით.
4.5.4 «ზენიტ ფიტნეს»-ის ალკოჰოლური თრობის შემდგომ მდგომარეობაში ვიზიტი.
4.5.5 «ზენიტ ფიტნესს»-ში ალკოჰოლური სასმელების და ნარკოტიკული ნივთიერებების გავრცელება (გაყიდვის ჩათვლით).
4.5.6 ხმამაღალი და აგრესიული საუბარი, უხამსი სიტყვების გამოყენება, გარშემომყოფებისთვის ხელის შეშლა;
4.5.7 სპორტულ დარბაზში ნებისმიერი საკვების შეტანა;
4.5.8 «ზენიტ ფიტნეს»-ის მუსიკალური და სხვა აღჭურვილობის დამოუკიდებლად გამოყენება;
4.5.9 ვარჯიშის დროს საღეჭის რეზინის ღეჭვა სიცოცხლისთვის საშიშია;
4.5.10 გაკვეთილების შემდეგ სასწავლო დარბაზებში პირადი ნივთების და სასმელის კონტეინერების დატოვება;
4.5.11 აღჭურვილობის დაჯავშნა და მონოპოლიზება;
4.5.12 მხოლოდ ოფიციალური სარგებლობისთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე შესვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს სპეციალური მოწვევა;
4.6 გასახდელებისა და საშხაპეების გამოყენების წესები:
4.6.1 ტანსაცმლის გამოცვლა დასაშვებია მხოლოდ გასახდელებში;
4.6.2 გასახდელში ინდივიდუალური კარადები გამოიყენება ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და სხვა პირადი ნივთების შესანახად;
4.6.3 გასახდელში დაუშვებელია: საკუთარი ნივთების დატოვება ინდივიდუალური კარადების გარეთ; საკუთარი ნივთების დატოვება ინდივიდუალურ კარადებში გაკვეთილების დასრულების შემდეგ.
4.6.4 სამუშაო საათების ბოლოს «ზენიტ ფიტნეს»-ის სამუშაო რეჟიმის მიხედვით გასახდელებში ყველა ინდივიდუალური კარადა იქნება გაღებული.
4.6.5 გასახდელებში დავიწყებული და ინდივიდუალურ კარადებში დატოვებული ნივთები გადაეცემა «ზენიტ ფიტნეს»-ის ადმინისტრაციას საპასუხისმგებლო შენახვაზე. «ზენიტ ფიტნეს»-ის ტერიტორიაზე ნაპოვნი ყველა ნივთი ინახება «ზენიტ ფიტნესს»-ში 1 თვის განმავლობაში. თუ ნივთები არ იქნება მოთხოვნილი მფლობელის მიერ, ნივთები ექვემდებარება უტილიზაციას.
4.6.6 გასახდელებში ტუალეტების გამოყენებისას დაცული უნდა იყოს ზოგადი სანიტარიული და ჰიგიენური მოთხოვნები.
4.6.7 «ზენიტ ფიტნეს»-ის გასახდელებში საშხაპეები განკუთვნილია მხოლოდ მსუბუქი ესთეტიკური დაბანისთვის ვარჯიშის შემდეგ;
4.6.8 საშხაპეების ყველაზე დატვირთულ საათებში აუცილებელია მათი გამოყენების რიგითობის დაცვა და იყოთ ურთიერთ თავაზიანი;
4.6.9 აკრძალულია შამპუნებისა და სარეცხი საშუალებების შუშის ჭურჭელში შეტანა;
4.6.10 საშხაპეებში დაუშვებელია: თმის შეღებვა; საპარსი აქსესუარების გამოყენება; კანის მოვლის პროცედურების ჩატარება (სკრაბი, ზეთები, ნიღბები და ა.შ.); ფეხსაცმლისა და ნივთების რეცხვა.

5. მომსახურების ღირებულება, ანგარიშსწორების წესი
5.1 მომსახურების ღირებულება მითითებულია მომსახურების ჩამონათვალში.
5.2 სასურველი მომსახურების ღირებულების გადახდით კლიენტი ადასტურებს, რომ იგი ეთანხმება «ზენიტ ფიტნეს»-ის წესებს, საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულების პირობებს და ხელშეკრულება ძალაში შედის.
5.3 18 წლამდე ასაკის კლიენტებისთვის მომსახურების გადახდა ხდება მხოლოდ მშობლების ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ. 18 წლამდე არასრულწლოვანი პირებისაგან თანხებს «ზენიტ ფიტნეს»-ის ადმინისტრაცია არ მიიღებს.
5.4 კლიენტს უფლება აქვს გადაიხადოს ან ნაღდი ანგარიშსწორებით «ზენიტ ფიტნეს»-ის სალაროში ან საბანკო გადარიცხვით «ზენიტ ფიტნეს»-ის ანგარიშსწორების ანგარიშზე.
5.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა ანგარიშსწორება ხდება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობა.
6.1 «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტს ეკისრება მატერიალური პასუხისმგებლობა «ზენიტ ფიტნეს»-სთვის მიყენებულ ქონებრივ ზიანზე სრული მოცულობით.
6.2 კლიენტის მიერ «ზენიტ ფიტნეს»-სთვის ქონებრივი ზიანის მიყენების შემთხვევაში «ზენიტ ფიტნეს»-ის ადმინისტრაცია ადგენს აქტს, რომელსაც ხელს აწერენ მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლები. თუ კლიენტი უარს იტყვის აქტის ხელმოწერაზე, «ზენიტ ფიტნესი» ხელს აწერს მას ცალმხრივად ორი არადაინტერესირებული პირის თანდასწრებით და უგზავნის აქტის ერთ ასლს კლიენტს. კლიენტი, აქტის მიღებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი სრულად. «ზენიტ ფიტნეს»-ს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ მოახდინოს მიყენებული ზიანის ღირებულების გამოქვითვა კლიენტისგან მომსახურების ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხიდან.
6.3 კლიენტის მიერ «ზენიტ ფიტნეს»-ის წესების სისტემატური (ორჯერ ან მეტჯერ) დარღვევის შემთხვევაში, საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს «ზენიტ ფიტნეს»-ის მიერ ცალმხრივად.
6.4 კლიენტის მიერ წინამდებარე საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, რამაც გამოიწვია მომხმარებლის, სხვა კლიენტის ან სხვა მესამე მხარის პრეტენზიები, კლიენტი იღებს ვალდებულებას დამოუკიდებლად განიხილოს ასეთი პრეტენზიები და აუნაზღაუროს დაზარალებულს მიყენებული ზიანი.
6.5 საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულებაზე დათანხმებით «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტი აცხადებს, რომ მას არ აქვს სამედიცინო უკუჩვენებები «ზენიტ ფიტნესს»-ში ვიზიტისა და მომსახურების მისაღებად. «ზენიტ ფიტნესი» არ არის პასუხისმგებელი «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე მიყენებულ რაიმე ზიანზე, თუ კლიენტმა არ შეატყობინა «ზენიტ ფიტნეს»-ის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ვარჯიშთან შეუთავსებელი დაავადებების შესახებ.
6.6 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან წინამდებარე საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნაწილობრივი ან სრული შეუსრულებლობისთვის, თუ ეს შეუსრულებლობა იყო ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი, რომლის განჭვრეტა ან თავიდან აცილება მხარეებს არ შეეძლოთ. ფორს-მაჟორულ გარემოებებს განეკუთვნება: წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა ბუნებრივი მოვლენები, ასევე ომი, საომარი მოქმედებებს, ბლოკადა, ხელისუფლებისა და სახელმწიფო ორგანოების ამკრძალავი ქმედებები, კავშირგაბმულობისა და ელექტრომომარაგების განადგურება, აფეთქებები, გზის და «ზენიტ ფიტნესი»-სკენ მისასვლელი გზების გადაკეტვა, ავარიები კომუნალური მომსახურების ქსელებზე, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდების გათიშვა, გათბობის გათიშვა.

7. «ზენიტ ფიტნესი» არ არის პასუხისმგებელი:
7.1 კლიენტის ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანისთვის, კლიენტის მიერ «ზენიტ ფიტნესს»-ში ვიზიტის წესების და/ან მომსახურებით სარგებლობისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემთხვევაში, კლიენტის გაუფრთხილებლობით ან/და ბრალეული ქმედებებით მიყენებული ზიანისთვის.
7.2 მესამე მხარის ქმედებებით კლიენტის სიცოცხლისთვის, ჯანმრთელობასა ან/და საკუთრებისთვის მიყენებული ზიანისთვის.
7.3 «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტის მიერ გასახდელებში ან «ზენიტ ფიტნეს»-ის სხვა სათავსებში დატოვებული პირადი ნივთების დაკარგვის ან დაზიანებისათვის.
7.4 მომსახურებით სარგებლობის პერიოდში ჯანმრთელობის გაუარესებასთან დაკავშირებული ზიანისთვის, თუ კლიენტის ჯანმრთელობა გაუარესდა მწვავე ავადმყოფობის, ტრავმის გამწვავების ან ქრონიკული დაავადების შედეგად.
7.5 18 წლამდე კლიენტის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მის მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს.

8. თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე
8.1 «ზენიტ ფიტნეს»-ის კლიენტი, „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, აძლევს «ზენიტ ფიტნეს»-ს თანხმობას პერსონალური მონაცემების ავტომატურ, ნახევრად ავტომატურ და არაავტომატურ დამუშავებაზე, რომელთა ჩამონათვალი მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების 7.2 - 7.3 პუნქტებში და სხვა ქვეპუნქტებში, კერძოდ: შეგროვება, ფოტო, აუდიოჩანაწერი, ვიდეო ჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, ჩანაცვლება, აღდგენა, გამოთხოვნა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან მათზე სხვაგვარად წვდომის მიზნით, მონაცემთა დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება.
8.2 მონაცემთა დამუშავების ფორმები, რომლებზეც თანხმობაა გაცემული:
8.2.1 პერსონალური მონაცემების ჩამონათვალი, რომელთა დამუშავებაზე თანხმობაა გაცემული:
ა) სახელი, გვარი;
ბ) სქესი, ასაკი;
გ) დაბადების თარიღი;
დ) პირადი ნომერი;
ე) პასპორტის მონაცემები;
ვ) რეგისტრაციის მისამართი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი;
ზ) ტელეფონის ნომერი (მობილური);
თ) ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
ი) სპეციალური კატეგორიის მონაცემები (ბიომეტრიის ჩათვლით)
8.2.2 კლიენტი უსასყიდლოდ აძლევს თანხმობას «ზენიტ ფიტნეს»-ს:
ა) განახორციელოს «ზენიტ ფიტნეს»-ის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ფოტო, აუდიო და ვიდეო გადაღება კლიენტის მონაწილეობით;
ბ) გამოიყენოს და გამოაქვეყნოს ფოტო, აუდიო და ვიდეო მასალა, სარეკლამო, საინფორმაციო და სხვა მიზნებისთვის სრულად ან ნაწილობრივ, აგრეთვე სხვა საინფორმაციო მასალა კლიენტის მონაწილეობით, მათ შორის ნებისმიერი მედია საშუალებით და ნებისმიერი გზით, სარეკლამო ბუკლეტებში და ყველა მედიაში, ტელევიზიაში, ფილმებში, ვიდეოებში, ინტერნეტში, ფლაერებში, საფოსტო გზავნილებში, კატალოგებში, პლაკატებში, პრომო სტატიებში, სარეკლამო კამპანიებში, შეფუთვაზე და ა.შ., განათავსოს ეს მასალები გარე და შიდა სტენდებზე, ბეჭდურ მედიაში როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ;
გ) განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება კლიენტის მონაწილეობით ფოტო, აუდიო და ვიდეო გადაღებებთან დაკავშირებით, მათ შორის, და არა მხოლოდ, შეგროვება, ორგანიზება, შენახვა, ჩანაცვლება, აღდგენა, გამოთხოვნა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემების გადაცემის, გავრცელების მიზნით, ან მათზე სხვა სახით წვდომის მიზნით, მონაცემთა დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;
დ) მისი მონაწილეობით ფოტო, აუდიო და ვიდეო მასალებზე, აგრეთვე სხვა საინფორმაციო მასალებზე უფლებები გადასცეს მესამე პირებს.
8.3 კლიენტი აცხადებს თანახმობას, რომ მისი მონაწილეობით ფოტო, აუდიო და ვიდეო მასალების, ასევე სხვა საინფორმაციო მასალების მიმართ შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ქმედებები:
ა) ფოტოები, გამოსახულებები და ვიდეო შეიძლება იყოს კოპირებული, წარმოდგენილი და გასაჯაროებული ან/და ადაპტირებული იქნას გამოსაყენებლად;
ბ) ფოტო, აუდიო და ვიდეო მასალების დამუშავება ავტორიზებული დამუშავების მეთოდით.
8.4 «ზენიტ ფიტნესი» გარანტიას იძლევა, რომ არ გამოიყენებს ფოტო, აუდიო და ვიდეო მასალებს, ისევე როგორც სხვა საინფორმაციო მასალებს კლიენტის მონაწილეობით, ისეთი გზით, რაც გამოიწვევს კლიენტის პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის დისკრედიტაციას.
8.5 კლიენტი უფლებამოსილებას ანიჭებს «ზენიტ ფიტნეს»-ს გააკეთოს სხვადასხვა მარკეტინგული შეთავაზება, რათა შესთავაზოს მომსახურება, პროდუქტები ან მოითხოვოს კლიენტისგან რაიმე ქმედება ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით, სხვა სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით ან კლიენტებთან პირდაპირი კომუნიკაციით.
8.6 წინამდებარე ხელშეკრულებაზე დათანხმებით, კლიენტი ადასტურებს, რომ ის მოქმედებს საკუთარი ნებით საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და სრულად გაცნობილია წინამდებარე ხელშეკრულების ტექსტს.
8.7 კლიენტს, როგორც პერსონალური მონაცემების სუბიექტს, განემარტება, რომ კლიენტს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გააუქმოს მის მიერ გაცემული თანხმობა, მიზეზების დასახელების გარეშე, წინამდებარე ხელშეკრულების 7.2- 7.3 პუნქტის შესაბამისად და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებული მონაცემების განადგურება.

9. ხელშეკრულების ვადა და მისი შეწყვეტის საფუძველი:
9.1 წინამდებარე საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულება ძალაშია პირველი მომსახურების გადახდის მომენტიდან ვებ-გვერდზე zenithfitness.ge ან zenithfitness-ის აპლიკაციის მეშვეობით ან «ზენიტ ფიტნესი» რეცეფციის ხელშეკრულების გაფორმებისა და სასურველი მომსახურების გადახდის მომენტიდან. საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულება იდება განუსაზღვრელი ვადით.
9.2 საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულება შეიძლება ცალმხრივად შეწყდეს კლიენტის მიერ სასამართლოს გარეშე, ნებისმიერ დროს შესაბამისი განაცხადის გაგზავნით. ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღი იქნება თარიღი, როდესაც «ზენიტ ფიტნესი» მიიღებს კლიენტისგან წერილობით ან ელექტრონულ განცხადებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც განაცხადში არ იქნება მითითებული უფრო გვიანი თარიღი. ამ შემთხვევაში კლიენტს უფლება აქვს, დადგენილი წესით მიიღოს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადახდილი მომსახურებები, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეები არ შეთანხმდენენ სხვა რამდეზე.
9.3 საჯარო შეთავაზების ხელშეკრულება შეიძლება ცალმხრივად გაუქმებული იქნას «ზენიტ ფიტნეს»-ის მიერ სასამართლოს გარეშე, იმ შემტხვევაში, თუ კლიენტი დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს და/ან გიმნაზიის წესებს. ამ შემთხვევაში კლიენტს არ აქვს უფლება მიიღოს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადახდილი მომსახურება, ამ მომსახურებისთვის გადახდილი თანხები არ ექვემდებარება ანაზღაურებას.
კონტაქტი:
Zenith Fitness & Wellness Boutique
+995 598 01 75 75
zenithfitness.ge@gmail.com
თბილისი, მცხეთის ქ. #5
სამუშაო საათბი:
ორ- 08:00 - 22:00
სამ- 08:00 - 22:00
ოთხ- 08:00 - 22:00
ხუთ- 08:00 - 22:00
პარ- 08:00 - 22:00
შაბ- 10:00 - 20:00
კვირა- 10:00 - 20:00
Made on
Tilda